Ο αγώνας της ΕΕ κατά παράνομων δραστηριοτήτων (2020)

Οι παράνομες δραστηριότητες αποτελούν μείζονα απειλή για τους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους θεσμούς, καθώς και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Κατά εκτίμηση τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ανήλθαν στο 1 % του ΑΕΠ της ΕΕ, ήτοι σε 139 δισ. €.

Η EMPACT είναι η εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων.

  • Εγκληματικές ομάδες υφίστανται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και συχνά δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο. Μάλιστα, το 70 % των εγκληματικών ομάδων δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από τρία κράτη μέλη..
  • Οι σημαντικότερες εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη είναι η παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η απάτη που αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η παράνομη διακίνηση μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων.
  • Το 2021 η ΕΕ καθόρισε τις προτεραιότητές της για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Οι προτεραιότητες θα υλοποιηθούν την περίοδο 2022-2025 μέσω της «Ευρωπαϊκής Πολυκλαδικής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών Απειλών» (EMPACT).
  • Τον ίδιο χρόνο οι χώρες της ΕΕ αποφάσισαν να καταστήσουν την EMPACT μόνιμο μέσο για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.
  • Στο πλαίσιο της EMPACT, τα κράτη μέλη, οι οργανισμοί και άλλοι φορείς της ΕΕ συνεργάζονται στενά για την αντιμετώπιση καίριων εγκληματικών απειλών μέσω κοινών επιχειρησιακών δράσεων με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων, των δομών και των επιχειρηματικών μοντέλων τους.

Ακολουθούν σε μορφή γραφημάτων τα αποτελέσματα της δράσης της ΕΕ κατά του οργανωμένου εγκλήματος το έτος 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ & ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

Union Security Ασφαλώς δίπλα σας!